R&D Display

R&D Display

ทัวร์โรงงาน (1)

วิจัยและพัฒนา

ทัวร์โรงงาน (2)

ตัดด้วยเลเซอร์

ทัวร์โรงงาน (3)

ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น

ทัวร์โรงงาน (4)

การตรวจสอบคุณภาพลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์

ทัวร์โรงงาน (5)

การตรวจสอบคุณภาพการส่งออก

ทัวร์โรงงาน (6)

อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิสูงและต่ำ

ทัวร์โรงงาน (7)

ตัดด้วยเลเซอร์

ทัวร์โรงงาน (10)

สายการผลิต

ทัวร์โรงงาน (11)

สายการผลิต